Digipack for karelian folk band Sattuma
site | fb | vk